maandag, september 25, 2023

Aantal en omvang van investeringen

Een (grote) spreiding van risico’s zal in het algemeen ook een groter volume in het aantal investeringen inhouden; een dergelijk volume vergt in de regel meer tijdsbeslag en handelingskosten. Ter beheersing van tijdsbeslag en handelingskosten worden bij de te maken keuzes in omvang en in aantallen van investeringen, de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • voorkeur voor investeringen in bedrijven met een goed management: zij vergen in het algemeen minder”handling” en aandacht;
  • waar mogelijk wordt geparticipeerd samen met andere investeerders, niet alleen met het oog op de beperking van risico’s, maar ook om in de vergadering van aandeelhouders een inbreng te krijgen uit onderling uiteenlopende invalshoeken;
  • anderzijds dient het aantal investeerders bij voorkeur beperkt te zijn:beraadslagingen over een bij een participatie / onderneming te voeren strategie dienen binnen een beperkte groep van belanghebbenden plaats te vinden om een zo goed mogelijke slagkracht te behouden;
  • in het algemeen vergen spin – offs / starters meer (handlings -) tijd; mede met het oog op de daarmee gemoeide risico’s wordt het volume in dergelijke participaties beperkt tot ca 1/3 deel van het fondsvermogen. Het per participatie te investeren bedrag bedraagt ca € 250.000;
  • van het hiervoor genoemde volume voor starters wordt ca 50 % geïnvesteerd in biotechnologie gerelateerde starters, waarbij enige ruimte kan worden aangehouden voor wat “idealisme” ;
  • dat houdt in dat dan ca 2/3 deel van het fondsvermogen wordt geïnvesteerd in het “meer gereguleerde” bedrijfsleven. Het innovatieve karakter blijft een voorwaarde, waarbij wordt aangetekend dat innovatie niet altijd technisch behoeft te zijn: het kan ook gaan om een volstrekt nieuwe aanwending van bestaande technieken, wel of niet als een doorstart. Voor deze groep wordt uitgegaan van een investering van ca €500.000 per participatie. In het algemeen zullen dergelijke investeringen sneller weer kunnen worden afgestoten.

Postadres
p/a de heer J. Kamps
Hoendiepskade 25
9718 BH Groningen

[E] info@gjsmidfonds.nl
[W] www.gjsmidfonds.nl