maandag, september 25, 2023

In stand houding van het fondsvermogen

Bij de keuze van investeringen binnen de statutaire doelomschrijving geldt als uitgangspunt voor het bestuur van de stichting dat het door de heer Smid in het fonds ingebrachte vermogen in stand dient te worden gehouden met inachtneming van de jaarlijkse inflatie. Het fonds kent op die wijze een zogenaamd revolving karakter: uit verkochte investeringen vrijkomende middelen worden opnieuw geïnvesteerd.

Hoewel het hier weergegeven uitgangspunt bij de keuze van de besluitvorming ter zake van investeringen een beperkter risicoprofiel impliceert, wordt er ruimte aangehouden voor maatschappelijk relevant geachte investeringen en is er oog voor de vestigingsplaats van het fonds in Groningen als universiteitsstad. Aan de investeringen van het fonds worden geen specifieke rendementseisen gesteld, echter het uiteindelijk te behalen totaal rendement zal zodanig dienen te zijn, dat wordt voldaan aan het gestelde in de eerste alinea van deze paragraaf. Dat impliceert ook een adequate risicospreiding en een beperking van het met iedere investering gemoeide bedrag.

Postadres
p/a de heer J. Kamps
Hoendiepskade 25
9718 BH Groningen

[E] info@gjsmidfonds.nl
[W] www.gjsmidfonds.nl