Disclaimer

Het G.J.Smid Fonds (GJSF)

heeft veel zorg besteed aan de creatie van haar website en besteedt zorg aan het onderhoud daarvan. Zij kan echter niet de correctheid garanderen van de op de website vermelde informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat informatie kan wijzigen zonder dat zij daarvan van tevoren op de hoogte wordt of is gebracht. Daarom kan het GJSF niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of voor het gebruik daarvan. Wanneer het GJSF op de hoogte wordt gesteld van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal het GJSF onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval op welke wijze dan ook links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is het GJSF niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze (zoek) instrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal kan bevatten dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn en erkent dat het GJSF geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijke zoekinstrumenten en dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal en uit dien hoofde dan ook nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld. Het GJSF kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Scroll to Top