Doelgroep

De doelgroep van het G.J. Smid Fonds wordt gevormd door ondernemingen met een innovatief karakter. Zij dienen te zijn gevestigd in Noord Nederland en hun bedrijvigheid in die regio te ontplooien ter bevordering van de werkgelegenheid aldaar.

Investeringsprocedure

Na een verzoek tot investering, vindt er een eerste kennismaking met de ondernemer(s) plaats. Indien in dat gesprek voldoende vertrouwen in de ondernemer(s) ontstaat, vindt er in het algemeen een vervolggesprek plaats met het voltallige bestuur van het fonds. Daarbij wordt ondermeer aandacht besteed aan zaken als het businessplan en toekomstperspectief, budgetten en geldstromen, de mate en de vorm waarin in de kapitaalbehoefte kan worden voorzien en
de mogelijke samenwerking met andere investeerders.

Daarna neemt het bestuur een principebesluit over het ingediende verzoek. Als dat besluit positief is, worden de vereiste documenten opgemaakt. 

Scroll to Top